Компютърни мрежи

Специалността „Компютърни мрежи" на колеж „Омега" е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността. За избираема професионална подготовка се предлага предметът - Програми за графичен дизайн. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика и Мениджмънт, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Графичен дизайн

 Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Организация и управление на хотелиерството

Специалността "Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството" в колеж "Омега" Ви предлага възможността за две години и половина обучение в колежа да получите четвърта степен на професионална квалификация по професиите "Хотелиер" и "Ресторантьор", и след това ще можете да продължите образованието си в Swiss Education Hotel and Restaurant Management Academy и да получите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" само за още една година обучение.

Организация и управление на ресторантьорството

Ресторантьорството, е един от най-старите и най-разпространени типове бизнес. За успешната реализация в тази изключително конкурентна сфера бъдещите ресторантьори трябва да притежават гъвкаво мислене, което ще спомогне за бързото им адаптиране към последните тенденции в този бранш. Специалността „Организация и управление на ресторантьорството" на колеж „Омега" акцентира върху развитие на аналитичното мислене и личните управленски качества на всеки колежанин. В обучителната програма се изучават: Мениджмънт в хотeлиерството и ресторантьорството, Технология на хотелиерското обслужване, Кетъринг в хотелиерството и ресторантьорството, Туроператорска и турагентска дейност, Технология на допълнителните дейности и услуги в туризма, Организация и управление на кухнята, Организация и управление на ЗХР, Сомeлиерство, Икономика на предприятието, Маркетинг и реклама, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминология, свързана със специалността.

Интериорен дизайн

Специалността „Интериорен дизайн" на колеж „Омега" e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в колеж „Омега". Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране - AutoCAD.