Електронна търговия

Специалността „Електронна търговия“ на колеж „ОМЕГА“ е насочена към тези, които искат да развиват компетенции в електронния бизнес. В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани дисциплини като: Маркетинг, Интернет и WEB технологии, Системи за управление на съдържанието ( CMS ), Сървъри и бази данни, Компютърна графика и дизайн, Оптимизация на търсещи машини ( SEO ), Интернет маркетинг, Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Информационна техника и технологии, Ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси и др. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Обща икономическа теория и Основи на пазарната икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Системно програмиране

Специалността „Системно програмиране“ на колеж „ОМЕГА“ е насочено към тези които искат да се развиват в областта на програмирането, да прилагат усвоените знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване. В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани дисциплини като: Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Интернет и WEBтехнологии: основни видове интернет приложения, Управление на бази от данни, Програмиране, Технология на програмирането, Обектно- ориентирано програмиране, Програмиране със С#, Компютърна графика и дизайн, Вградени управляващи системи, Компютърни мрежи и др. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Обща икономическа теория и Основи на пазарната икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Компютърни мрежи

Специалността „Компютърни мрежи" на колеж „Омега" е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Въведение в програмирането, Диагностика на компютърна техника, Архитектура на персоналния компютър, компютърния хардуер и техническата документация, Асемблиране и конфигуриране на компютърните системи и др. За избираема професионална подготовка се предлага предметът - Програми за графичен дизайн. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Графичен дизайн

 Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Интериорен дизайн

interior-2685517_1920

Специалността „Интериорен дизайн" на колеж „Омега" e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в колеж „Омега". Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране - AutoCAD.

Текстообработване

Специалността  "Текстообработване" се получава на основата на курс за обучение, след завършването на който обучаваният :

  • ще умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
  • ще познава и прилага основните операции при работа с компютър;
  • ще умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дългосрочни и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;

            Професията на завършилия колежанин е "Оператор на компютър" с първа степен на професионална квалификация. За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър", входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване.

Организация и управление на хотелиерството

reception-186102_1920

Завършилите специалността  могат да заемат ръководни длъжности в хотелите и местата за настаняване на гости. Завършилите специалността придобиват IV степен на професионална квалификация за професията “Хотелиер”.

В учебния  план за изучаване на специалността е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели колежаните да усвоят система от знания за основните изисквания, свързани с организацията на работата в хотела; умения и професионални компетенции за посрещане, регистрация, настаняване и обслужване на гостите според утвърдените технологии и стандарти. Изучават се дис;иплините : чужд език, бизнес комуникации, бизнес планиране,  икономика, информатика, менадмент, маркетинг, правна уредба, технология на хотелиерското обслужване, предприемачество, публични финанси, счетоводство, туроператорска и турагентска дейност, кетъринг и хотелиерство и др.

Предприемачество и мениджмънт

business-163501_1280

Завършилите специалността придобиват IV степен на професионална квалификация за професията фирмен мениджър.

Специалността се основава както на усвоените знания по фундаменталните икономически дисциплини, така и на някои специални дисциплини. Тя изучава същността и съдържанието на предприемачеството като теория и стопанска дейност. Специалността конкретизира и доразвива придобитите икономически знания и умения. Разкрива практическите методи, подходи и средства, които отделната организационна структура /предприятие, фирма, бизнесмен, предприемач/ трябва да използва в условията на пазарни взаимоотношения за постигане на целите си.

В учебния  план за изучаване на специалността е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели колежаните да усвоят система от знания за основните изисквания, свързани с мениджмънта на фирмата,счетоводството, международния бизнес, предприемачеството и дребния бизнес, управлението на финансите на фирмата, маркетинг и реклама, икономикс, бизнес планиране, организация и управление на човешките ресурси и др.