Управление на колежа

Управлението на колежа се осъществява от: Дирекция, Мениджър, Учебен отдел, Отдел Маркетинг и Административен отдел.

Дирекцията организира и контролира обучението в колежа, следи за изпълнението на поставените задачи от Министерството на образованието и науката.

Основната задача на Мениджъра е да определи дългосрочните цели за развитие на колежа. Той помага и съдейства на Дирекцията при решаване на проблеми, свързани с обучението на колежаните и извън него. Одобрява и съдейства при изготвянето на маркетинговата стратегия на колежа.

Учебен отдел осъществява връзката между колежани, преподаватели и администрация.  Дейността предполага  обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми  и обучаващи. Отделът има за основна цел да подпомага и толерира колежаните, както по служебни, така и по лични въпроси.

Административен отдел осигурява и поддържа материално-техническата база. Полага грижа за удобството на колежани и преподаватели по време на учебния процес.

Основните задачи на Маркетинг отдела се състоят в съгласуване действията за реализация и реклама на колежа, проучване на пазара и конкуренцията и осъществяване на комуникации с фирми и организации, предлагащи рекламна дейност. Приоритет на отдела е също изработването и осъществяването на маркетинговата политика на колежа.

Отделът е пряко подчинен на Мениджъра на колежа.

Схема на управление на колежа:

shema_upravlenie_omega

Учебен отдел

Учебен отдел е свързващото звено между колежани и преподаватели, както и организатор на самия учебен процес.

 Дейността предполага  обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми  и обучаващи.

Под ръководството на Директора, работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на колежаните от записването до дипломирането им - издаване на колежански книжки, лични картони, уверения, академични справки, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение. Отделът следи и изпълнява решенията на Педагогическия съвет, свързани с учебния процес, събира и съхранява цялата учебна документация, следи за изпълнението на Закона за Народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение.

Приоритет на учебен отдел е да изслушва, подпомага и толерира колежаните!

За контакт:

Васка Стоянова - Управител

GSM +359 882 933 561
тел.
032/944 544

Теменужка Братанова- +359 882 933 574

Е-мейл: plovdiv@collegeomega.com ; omegacollegebg@gmail.com

Педагогически съвет

Съветът функционира като специализиран орган за обсъждане и решаване на основни академични въпроси и проблеми в колежа. В състава му влизат всички академични кадри, изпълняващи следните функции:

  • приемане на стратегия за развитие на колежа, която се актуализира всяка година
  • приемане на правилника за дейността на колежа
  • приемане на учебния план на колежа
  • определяне на формите на обучение
  • обсъждане на резултатите от обучението