Графичен дизайн

Професия „Графичен дизайнер" - III степен на  професионална квалификация
/
двугодишно професионално обучение, лиценз от НАПОО/

 

За специалността

Графичният дизайн съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най - търсените и най - добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Защо „Графичен дизайн"?

Основна цел на специалността „Графичен дизайн" на колеж „Омега" е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Колежаните ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн в България и Европейския съюз, които ще им осигурят конкурентоспособност на международния трудов пазар. Програмата включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените курсове ще развият у колежаните умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността колежът е организирал посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.

Професионална реализация

 След завършване на специалността „Графичен дизайн", колежаните ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.  

 

Компетенции

 След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, колежанинът придобива редица компетенции. Той ще:

  • Познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;
  • Може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;
  • Притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете
  • Познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop
  • Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете
  • Използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност
  • Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET