Акредитация

Частен професионален колеж „Омега" Пловдив е основан през 2006 г. със Заповед № РД 14-153 / 17.07.2006 г., изменена със Заповед № РД 14-89/ 18.05.2007 г. и Заповед № РД 14-216/ 28.06.2007 г. изменена със Заповед № РД 14-105/ 20.07.2010 г. на Министъра на образованието и науката на Република България.

 Колежът организира двугодишно професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по следните специалности: „Предприемачество и мениджмънт", „Организация и управление в хотелиерството", „Организация и управление в ресторантьорството", "Компютърни мрежи".

С Лицензия № 200712430/ 18.04.2007 г. на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ е открит Център за професионално обучение, който организира двугодишно професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по следните специалности: "Фризьорство", "Козметика", "Бизнес администрация", "Лозарство", "Организация на туризма и свободното време", "Застрахователно и осигурително дело", "Счетоводна отчетност", "Екология и опазване на околната среда", "Интериорен дизайн" и „Графичен дизайн".  

Можете сами да проверите легитимността на колеж "Омега" на интернет страницата на Министерството на образованието и науката: http://www.mon.bg/  

Стъпките са следните:

Избирате меню Регистри http://www.mon.bg и кликвате върху Регистър на частните професионални колежи в средното образование . Колежът се намира на 2-ра страница.

"Регистър на частните професионални колежи в средното образование" може да изтеглете от и от тук.